Στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021 – 2027 συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Αντιδήμαρχος Πεντέλης Βλάσσης Σιώμος.

Στην 1η Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»  2021 – 2027 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Αντιδήμαρχος Πεντέλης Βλάσσης Σιώμος.

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάστηκε με  βάση τον Στόχο Πολιτικής 2 (ΣΠ2) του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση «Μιας πιο πράσινης και ανθεκτικής Ευρώπης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας»,  αλλά και τον Στόχο Πολιτικής 1 (ΣΠ1) για την προώθηση «Μιας Ευρώπης πιο ανταγωνιστικής και πιο έξυπνης μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ».

Στόχος του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 2021-2027 είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας που εστιάζει στην πρόληψη των κινδύνων και στην ετοιμότητα ανταπόκρισης και επέμβασης με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, των υλικών και άυλων αγαθών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές συναφούς προέλευσης, που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Στη συνεδρίαση εκτός των μελών της Επιτροπής Εκπροσώπων των Φορέων, που έχουν ορισθεί με τον Ν. 4914/2022, συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  Χρήστος Στυλιανίδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, οι  Γενικοί Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος.

Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε από τον  Γεώργιο Ζερβό, Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ.

Κατόπιν έγινε παρουσίαση στα μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 και του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ». Επίσης τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν  για την Εξειδίκευση του Προγράμματος και το Χρονοπρογραμματισμό των Προσκλήσεων καθώς και με τα θέματα υλοποίησης του προγράμματος Πολιτικής Προστασίας.

Καθορίζοντας τους στόχους του Προγράμματος σε επίπεδο Στρατηγικής, οι Προτεραιότητες διαμορφώθηκαν ως εξής:

Προτεραιότητα 1:

Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών

Περιλαμβάνει τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης με συστηματοποιημένες πληροφορίες για το σύνολο των κινδύνων, με σκοπό τη λειτουργική αξιοποίησή τους από τις επιχειρησιακές μονάδες και φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, καθώς και από την επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις αλλά και το γενικό πληθυσμό (με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης).

Προτεραιότητα 2:

Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών κι εξοπλισμού των φορέων πρώτης ανταπόκρισης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και την αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης κρίσιμων δεδομένων (προμήθεια εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης, προμήθεια οχημάτων διαφόρων χρήσεων, προμήθεια συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης κρίσιμων δεδομένων).

Προτεραιότητα 3:

Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας

Περιλαμβάνει δράσεις αναβάθμισης των υλικοτεχνικών υποδομών κι εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και την προστασία της δημόσιας υγείας από ανθρωπογενείς κινδύνους και φυσικές καταστροφές, εστιάζοντας στη φάση της βραχείας αποκατάστασης (προμήθεια νοσοκομείων πεδίου, προμήθεια ειδικού υγειονομικού εξοπλισμού για αεροδιακομιδές, προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών).

Προτεραιότητα 4:

Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

Περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε δράσεις που άπτονται της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης και σε σχετιζόμενες δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών της χώρας.

Προτεραιότητα 5:

Τεχνική βοήθεια

Περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος, την παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων, καθώς και την εφαρμογή του Σχεδίου για την Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος.

Στην παρέμβασή του ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Αντιδήμαρχος Πεντέλης Βλάσσης Σιώμος αφού τόνισε την τεράστια χρησιμότητα των συγκεκριμένων προγραμμάτων  στην αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας, ζήτησε την επέκταση της συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης   στα συγκεκριμένα προγράμματα και έκανε την πρόταση να είναι δικαιούχοι του προγράμματος και οι Σύνδεσμοι Δήμων, πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»  2021 – 2027.

Τέλος έπειτα από τις παρεμβάσεις και άλλων μελών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 και Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ.  Γεώργιος Ζερβός ανακοίνωσε τις τελικές αποφάσεις της 1ης Συνεδρίασης.

Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.