Φωτογραφίες 2018

1η Αναδάσωση 2018 από τον Σ.Π.Α.Π. στο Πεντελικό – 26 Ιανουαρίου 2017