Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Παρακολούθηση Διοικητικών Θεμάτων και Υπηρεσίες Υποστήριξης Γραφείου – Δομών ΣΠΑΠ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (ΣΠΑΠ

 

Ν. Πεντέλη, 28/05/2019
Αρ. Πρωτ.: 447

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/01-04-2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΔΟΜΩΝ ΣΠΑΠ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.930,00€
Κ.Α. : 00-6142.010

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.930,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006).

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).

Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016)

Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» .

Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Την ανάγκη του ΣΠΑΠ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του Συνδέσμου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν 17/01-04-2019 μελέτη του ΣΠΑΠ

Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ, έτους 2019 με Κ.Α. 00-6142.010

Το υπ’ αριθ. πρωτ. 290/01-04-2019 πρωτογενές αίτημα προγραμματισμού δαπάνης με τίτλο: «Παρακολουθηση Διοικητικων Θεματων και Υπηρεσιες Υποστηριξης Γραφειου – Δομων ΣΠΑΠ»

Το υπ’ αριθ. πρωτ. 294/01-04-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί της αναγκαιότητας πραγματοποίησης της ως άνω δαπάνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/01-04-2019 τεχνική μελέτη.

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 303/04-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία Β-ΑΠΟΦ-104/2019) περί διάθεσης-δέσμευσης πίστωσης και έγκρισης της δαπάνης ποσού 62.930,00€ συμπερ/νου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α.00-6142.010, με τίτλο τίτλο «Παρακολουθηση Διοικητικων Θεματων και Υπηρεσιες Υποστηριξης Γραφειου – Δομων ΣΠΑΠ»

Την με αριθμό 17/02-04-2019 απόφαση της Ε.Ε. του Συνδέσμου περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 17/01-04-2019 τεχνικής μελέτης, της διενέργειας της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων της παρούσας διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προσδιοριστεί βάση βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο των υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας αυτών, με σταθμισμένη βαθμολογία στο σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού με τίτλο «Παρακολουθηση Διοικητικων Θεματων και Υπηρεσιες Υποστηριξης Γραφειου – Δομων ΣΠΑΠ», συνολικού προϋπολογισμού € 62.930,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/01-04-2019 τεχνική μελέτη του Συνδέσμου.

 

Δείτε εδώ ολόκληρη τη διακήρυξη

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.