ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.040,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
4. Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016)
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013».
7. Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» .
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
10. Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
11. Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
12.Την υπ’ αριθ. 17/2021 Μελέτη του Σ.Π.Α.Π
13.Το υπ’ αριθμ. 413/11-6-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008925735) πρωτογενές αίτημα
14.Την και υπ’ αριθ. B-73 (ΑΔΑ: ΡΡΨΡΟΚΩΡ-ΠΧ1), Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης διάθεσης της πίστωσης για το έτος 2021, οι οποίες αναρτήθηκαν ως ενιαίο αρχείο στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 21REQ008967224 ως εγκεκριμένο
15.Την υπ’ αριθ. 29/2021 (ΑΔΑ:) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί έγκρισης της 17/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης αυτής.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4» προϋπολογισμού 57.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2021 Μελέτη του ΣΠΑΠ.

ΔΕΙΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.