ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.152,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
4. Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016)
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-)«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
7. Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» .
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
10. Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία». Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
11. Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
12. Την ανάγκη του ΣΠΑΠ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του Συνδέσμου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν 36/2020 μελέτη του ΣΠΑΠ
13. Το με αριθ. Πρωτ.: 370/02-06-2020 έγγραφο του ΣΠΑΠ, για το εκ νέου αίτημα, για την αγορά μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος με ανατροπή προς το Πράσινο Ταμείο για την επιχορήγηση 75.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»
14. Την με αριθ. 177.11/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΝ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με την οποία εγκρίνει την διάθεση συνολικού ποσού 75.000,00€ συμπ. ΦΠΑ και την τροποποίηση αυτής με την αριθ. 182.12/2020 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» για τον ΣΠΑΠ.
15. Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ, έτους 2020 με Κ.Α. 70-7132.001
16. Την με αριθ. 684/30-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΨΓΟΚΩΡ-ΗΦΓ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Προέδρου του ΣΠΑΠ του περί δέσμευσης πίστωσης για την εν λόγω δαπάνη.
17. Την υπ’αριθμ.38/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί εγκρίσεως της μελέτης, περί συντάξεως των όρων διακήρυξης και αποδοχής του ποσού των 75.000,00€ από το ΥΠΕΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» προϋπολογισμού 74.152,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36/2020 Μελέτη του ΣΠΑΠ.

ΔΕΙΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΕΔΩ:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.