ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΑΤΟΜΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 της από 26-08-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 και αυτές του άρθρου 116 του Ν.4547/2018.

Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765 (ΦΕΚ26/Α/2021), σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής δεν υπάγεται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του Ν.4765/21

Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α).

Την αριθμ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘ7- Δ51) με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α  και β βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α 133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)

Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2190/1944 όπως αυτό τροποποιήθηκε ισχύει με το άρθρο 27 του Ν.5043/2023 καθώς και την υπ’ αριθμ: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28.04.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία «οι προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, …………», εξαιρούνται από την απαγόρευση της έκδοσης πράξεων που αφορούν ιδίως σε διορισμό/πρόσληψη, από την προκήρυξη των εκλογών, εν προκειμένω από την 22α Απριλίου 2023 (Π.Δ. 45/2023, Α΄ 99) έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης

Την υπ’ αριθ. 6/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΑΠ για τη Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Την με αριθμ. πρωτ.  447/08-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΗ9ΟΚΩΡ-ΥΔ7) Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι εφτά (27) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2023 και συγκεκριμένα για πρόληψη (καθαρισμός χόρτων, κλπ), άμεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, με σύμβαση εργασίας έως πέντε μηνών (βάσει του Νόμου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2, του νόμου 3584/2007, Α΄143, του νόμου 2190/1994, άρθρο 28 κα του Ν.4547/2018 άρθρο 116) και οκτάωρη απασχόληση ως η 6/2023 Απόφαση Δ.Σ. η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής: Είκοσι δύο (22) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας και Πέντε (5) ατόμων με ειδικότητα (ΔΕ) οδηγών.

Την ανάγκη του ΣΠΑΠ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στον τομέα της πρόληψης και της πυρασφάλειας.

Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2023.

Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζει

 

Την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ και τριών (3) ατόμων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.