Απόφαση προέδρου ΣΠΑΠ για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων εποχικού προσωπικού (28 εργατών και 2 οδηγών), για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Ν. Πεντέλη, Τ.Κ 152 36

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ν. Πεντέλη, Αρ. Πρ.: 460

21- 06-2016

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ

2. Tις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Την υπ’ αριθ.12/2016 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών.

4. Την με αριθ. πρωτ. Οικ. 36436/13808/18-05-2016 (ΩΣ3ΗΟΡ1Κ-0Ξ8) απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής.

5. Την με αριθμ. πρωτ 404/10-06-2016 (ΩΞΥΚΟΚΩΡ-ΣΣΟ) Για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2016 και συγκεκριμένα για άμεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, με τρίμηνη σύμβαση (βάσει του Νόμου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 12/2016 Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής: Είκοσι Οκτώ (28) ατόμων με ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και ∆ύο (2) ατόμων με ειδικότητα ∆Ε οδηγών.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

7. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2016. 8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζει
Την πρόσληψη είκοσι οχτώ (28) Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών από 24/06/2016 έως 23/09/2016 και δύο (2) ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών από 24/06/2016 έως 23/09/2016.

 

Διαβάστε την απόφαση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.