ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΔΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ»

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση Του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΔΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ», Προϋπολογισμού 74.400,00€ (με 24% Φ.Π.Α.)

Αντικείμενο της σύμβασης, όπως αναφέρεται στην 08/2022 μελέτη του ΣΠΑΠ, είναι η προμήθεια ενός ελαστικοφόρου φορτωτή με ανοιγόμενο κάδο και εξάρτημα καταστροφέα για την κάλυψη των αναγκών του ΣΠΑΠ. (CPV: 43260000-3)
Η εν θέματι προμήθεια έχει εγγραφεί στον Π/Υ του Σ.Π.Α.Π. με Κ.Α 70-7131.003 και πίστωση έτους 2022: 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου του Προϋπολογισμού.
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο της προμήθειας.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ο φορέας υλοποίησης της παρούσας σύμβασης θα είναι ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του
Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.).
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του ΣΠΑΠ.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Σ.Π.Α.Π. www.spap.org.gr
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: Δευτέρα 23.05.2022 και ώρα 10.00.
Ο διαγωνισμός, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160254, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. ήτοι ποσό 1.200,00€ (χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά)
Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι: Παρασκευή 27.05.2022 και ώρα 12.00. Αρμόδια για την έγκριση του αποτελέσματος είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Π.Α.Π.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.