ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΑΠ

Λαμβάνοντας υπόψη :

–           Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8-6-2006), όπως ισχύει..

–           Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77 Α΄/30-3-1981).

–           Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 “Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 76 Α΄/28-3-2003).

–           Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. στ) περίπτωση i, του ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

–           Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 34/20-01-2021, με  ΑΔΑ: Ψ1ΞΝΟΚΩΡ-Ρ36, Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου ΣΠΑΠ, με την οποία έχει εγκριθεί η δαπάνη και διατίθεται πίστωση στον Κ.Α.: 10-6232.001, για μίσθωση χώρου για την στέγαση του επιχειρησιακού κέντρου και των γραφείων διοίκησης του ΣΠΑΠ.

–           Τις υπ’ αριθ. 41/2021 και 42/2021 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΠΑΠ για τη συγκρότηση των επιτροπών: α. Διεξαγωγής Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του ΣΠΑΠ, αντίστοιχα. και β. του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981

–           Την υπ’ αριθ. 54/2021 απόφαση του Προέδρου του ΣΠΑΠ για τον ορισμό μηχανικού ως μέλους της επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981

–           Την με αριθμό 43/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΚΩΟΚΩΡ-0Β1), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος  διενέργειας  δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πεντέλης για τη στέγαση του Επιχειρησιακού Κέντρου και των γραφείων διοίκησης του ΣΠΑΠ. Η Δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί σε δύο (Α’ και Β’) φάσεις και θα γίνει στα γραφεία του ΣΠΑΠ (Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Ν. Πεντέλη) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/1981.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίζεται από 20 Νοεμβρίου 2021 και λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 εντός είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων ΣΠΑΠ και στην ιστοσελίδα: www.spap.org.gr. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται ως εκπρόθεσμη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.