Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων του Σ.Π.Α.Π.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (ΣΠΑΠ)

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ν. Πεντέλη, 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 452

Ταχ. Διεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Τ.Κ.152 39, Ν. Πεντέλη

Πληροφορίες: Ζαχαρούλα Ενωτιάδου Τηλέφωνο: 213-2038292

Fax: 213-2038527

Email: userspap1@spap.org.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥΣΠΑΠ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 41.366,40€ Κ.Α. :70-6263.001

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 41.366,40€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΑΠ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ114/τ.Α΄/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α’/2010).
 4. Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08- 2016)
 5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλεςδιατάξεις».
 6. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
 7. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικήςδιαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 9. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 10. Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα καιστοιχεία».Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 11. Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 12. Την ανάγκη του ΣΠΑΠ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του Συνδέσμου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν 21/2018 μελέτη τουΣΠΑΠ.
 13. Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ, έτους 2018 με Κ.Α.70-6263.001
 14. Την υπ’ αριθμόν 15/04-06-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί δέσμευσης πίστωσης για την εν λόγω υπηρεσία και αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία 102Β (αριθμός ΑΑΥ- ΑΔΑ:ΩΜ3ΜΟΚΩΡ-8ΔΒ)
 15. Την υπ’αριθμ. 13/04-06-2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί εγκρίσεως της μελέτης και περί συντάξεως των όρων διακήρυξης για την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΣΠΑΠ”.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράαποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΣΠΑΠ» προϋπολογισμού 41.366,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/2018 Μελέτη του ΣΠΑΠ.

 

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.