Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού : “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων του Σ.Π.Α.Π.” Προϋπολογισμός: 39.878,40 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.878,40€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
4. Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016)
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
7. Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» .
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
10. Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία». Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
11. Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
12. Την ανάγκη του ΣΠΑΠ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του Συνδέσμου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν 01/2020 μελέτη του ΣΠΑΠ.

13. Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ, έτους 2020 με Κ.Α. 70-6263.001
14. Την υπ’ αριθμόν 81/14-02-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΘΨ6ΟΚΩΡ-ΠΟ8), Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2020, οι οποίες αναρτήθηκαν ως ενιαίο αρχείο στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 20REQ006334987 ως εγκεκριμένο
15. Την υπ’αριθμ. 14/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί εγκρίσεως της μελέτης και περί συντάξεως των όρων διακήρυξης για την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΣΠΑΠ ”.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΣΠΑΠ» προϋπολογισμού 39.878,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 01/2020 Μελέτη του ΣΠΑΠ.

Δείτε, κατεβάστε και εκτυπώστε τη Διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε εδώ το ΤΕΥΔ.docx

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.