Απόφαση για την πρόσληψη τριών (3) ατόµων Υ.Ε. Εργατών (ΥΕ16) µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δυο (2) µηνών από 26/11/2021 έως 25/01/2022 και ενός (1) ατόµου ∆Ε Οδηγών µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δυο (2) µηνών από 26/11/2021 έως 25/01/2022

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν4765/2021
 3. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 4. Το Ν.4354/2015 «Νέο Μισθολόγιο»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και του Ν.4547/2018 άρθρο 116 ¨ Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ47/τ.Α΄/ 2015), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ102/τ.Α΄/26-8-2015) και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 ( ΦΕΚ161/τ.Α΄/30-11-2015) οι οποίες ορίζουν τα κάτωθι: “ Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια, στις δημοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις  (4) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών”.
 1. Την υπ’ αριθ. 35/2021 (ΑΔΑ: 64ΤΚΟΚΩΡ-ΜΝ9) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών.
 2. Την αριθμ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α:6ΖΝ1465ΧΘ7- ∆51) με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α ́133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α).
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΣΠΑΠ (ΦΕΚ 385/τ.Β΄/07-03-2008) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 705/02-11-2021 βεβαίωση Προέδρου του ΣΠΑΠ περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 716/15-11-2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ) περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2021.
 7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την πρόσληψη τριών (3) ατόμων Υ.Ε. Εργατών για την προστασία της παράνομης υλοτομίας  και ενός (1) ατόμου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.