Απόφαση για την πρόσληψη τριών ατόµων (3) Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ (ΥΕ16) µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) µηνών από 17/07/2020 έως 16/10/2020 και τριών ατόµων (3) ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) µηνών από 17/07/2020 έως 16/10/2020

Ο Πρόεδρος

του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
2. Tις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Την υπ’ αριθ. 9/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας
έως τεσσάρων (4) μηνών.
4. Την με αριθμ. πρωτ 279/14-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ1ΓΞΟΚΩΡ-ΦΓΛ) Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2020 και συγκεκριμένα για άμεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, με τετράμηνη σύμβαση (βάσει του Νόμου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2 και 4547/2018 άρθρο 116) και οκτάωρη απασχόληση) ως η 9/2020 Απόφαση Δ.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής: Είκοσι Πέντε (25) ατόμων με ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και Πέντε (05) ατόμων με ειδικότητα ΔΕ οδηγών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
6. Την αριθμ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργεί ου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘ7- Δ51) με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α ́133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α).
8. Τη γνωστοποίηση πλήρωσης των θέσεων στους ενδιαφερόμενους.
9. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2020.
10. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζει
Την πρόσληψη τριών (03) ατόμων Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ (ΥΕ16) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών από 17/07/2020 έως 16/10/2020 και την πρόσληψη τριών (03) ατόμων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών από 17/07/2020 έως 16/10/2020.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.