Απόφαση για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόµων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2020.

Ο Πρόεδρος

του Συνδέσµου ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

2. Τo άρθρο 14 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.

3. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο- βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».

4. Το Ν.4354/2015 «Νέο Μισθολόγιο»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύµφωνα µε τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύµφωνα µε τις οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και του Ν.4547/2018 άρθρο 116 ¨ Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις¨ ( ΦΕΚ47/τ.Α΄/ 2015), όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ102/τ.Α΄/26-8-2015) και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 ( ΦΕΚ161/τ.Α΄/30-11-2015) οι οποίες ορίζουν τα κάτωθι: “ Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια, στις δηµοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών”.

8. Την υπ’ αριθ. 09/2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων µηνών.

9. Την αριθµ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργεί ου Εσωτερικών (Α∆Α:6ΖΝ1465ΧΘ7- ∆51) µε θέµα: «Έλεγχος νοµιµότητας πράξεων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών µέτρων µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α ́133) (Πρόγραµµα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)

10. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές µε τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις των άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη τριάντα (30) ατόµων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2020 και συγκεκριµένα για άµεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, µε σύµβαση έως τεσσάρων µηνών (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2 και του Ν.4547/2018 άρθρο 116) και οκτάωρη απασχόληση ως η 09/2020 Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεµηθούν ως εξής: Είκοσι Πέντε (25) ατόµων µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και Πέντε (5) ατόµων µε ειδικότητα (∆Ε) οδηγών.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.