Απόφαση για την πρόσληψη είκοσι δύο ατόµων (22) Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ (ΥΕ16) µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από 01/06/2020 έως 30/09/2020 και ∆ύο ατόµων (2) ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από 01/06/2020 έως 30/09/2020

Ο Πρόεδρος

του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
2. Tις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Την υπ’ αριθ. 9/2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών.
4. Την µε αριθµ. πρωτ 279/14-05-2020 (Α∆Α:Ψ1ΓΞΟΚΩΡ-ΦΓΛ) Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόµων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2020 και συγκεκριµένα για άµεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, µε τετράµηνη σύµβαση (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2 και 4547/2018 άρθρο 116) και οκτάωρη απασχόληση) ως η 9/2020 Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεµηθούν ως εξής: Είκοσι Πέντε (25) ατόµων µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και Πέντε (05) ατόµων µε ειδικότητα ∆Ε οδηγών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύµφωνα µε τις οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών.
6. Την αριθµ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργεί ου Εσωτερικών (Α∆Α:6ΖΝ1465ΧΘ7- ∆51) µε θέµα: «Έλεγχος νοµιµότητας πράξεων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων,
Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών µέτρων µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α ́133) (Πρόγραµµα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές µε τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις των άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α).
8. Τη γνωστοποίηση πλήρωσης των θέσεων στους ενδιαφερόµενους.
9. Την εξασφαλισµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του ΣΠΑΠ οικονοµικού έτους 2020.
10. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων.

Αποφασίζει

Την πρόσληψη είκοσι δύο ατόµων (22) Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ (ΥΕ16) µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από 01/06/2020 έως 30/09/2020 και ∆ύο ατόµων (2) ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από 01/06/2020 έως 30/09/2020

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.