ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων εποχικού προσωπικού, Τριών (3) ατόμων με ειδικότητα (ΥΕ) Εργατών Γενικών Καθηκόντων και Ενός (1) ατόμου με ειδικότητα (ΔΕ) οδηγός.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 της από 26-08-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 και αυτές του άρθρου 116 του Ν.4547/2018.
  2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765 (ΦΕΚ 26/Α/2021), σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής δεν υπάγεται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του Ν.4765/21
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/2012 τ.Α.)
  5. Την αριθμ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘ7- Δ51) με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α 133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)
  6. Την αρ. 01/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΑΠ (ΑΔΑ: ΨΝ61ΟΚΩΡ-87Σ) με θέμα: «Περί έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2024, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών».
  7. Την αρ. 16/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την «Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2024», όπου έχουν προβλεφθεί οι συγκεκριμένες πιστώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της χειμερινής περιόδου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2024, με σύμβαση εργασίας διάρκειας έως δύο μηνών (βάσει του Νόμου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2, του νόμου 3584/2007, άρθρου 28 του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.5043/2023, Α’ 143, του νόμου 2190/1994, άρθρο 28 και του Ν.4547/2018 άρθρο 116) και οκτάωρη απασχόληση. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής: Τρία (3) άτομα με ειδικότητα (ΥΕ) Εργατών Γενικών Καθηκόντων και Ένα (1) άτομο με ειδικότητα (ΔΕ) οδηγός.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.