Απόφαση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 2 μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ

Ν. Πεντέλη, 24-10-2016 Αρ. Πρ.: 747

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

2. Tις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Την υπ’ αριθ.29/2016 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

4. Την με αριθ. πρωτ. Οικ. 73006/28056/28- 09- 2016 (ΨΧΕ8ΟΡ1Κ-ΤΓ6) απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής.

5. Την με αριθμ. πρωτ 674/5-10-2016 (6ΩΩΘΟΚΩΡ-ΘΞΕ)Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι(20) ατόμων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την προστασία της παράνομης Υλοτομίας για τις ανάγκες του Σ.Π.Α.Π..

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

7. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2016. 8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζει
Την πρόσληψη είκοσι (20) Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ (ΥΕ16) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου

Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών από 25/10/2016 έως 24/12/2016 ως εξής

Διαβάστε και τυπώστε την απόφαση εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.